candles

Přinášíme Vám zde příručku pro pozůstalé, kterou vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Zkrácený obsah si můžete na této stránce přečíst, případně si můžte celou příručku stáhnout zde.

POHŘEB A JEHO ORGANIZACE - PŘÍRUČKA PRO POZŮSTALÉ

Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Většina lidí nemá obvykle v této tíživé
situaci  myšlenky na přípravu pohřbu. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, přikládáme
několik informací, které Vám mohou pomoci.

PRAKTICKÉ KROKY

I když existuje řada pohřebních služeb, které nám s organizací obřadu pomohou, budeme muset určité
úkony obstarat sami. Zaneprázdněnost spojená s přípravou pohřbu nám však alespoň trochu pomůže
ztrátu blízké osoby překonat.

Krok 1: úmrtí
Při úmrtí mimo zdravotnické zařízení:
Je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví list o prohlídce
mrtvého (tzv. ohledací list).

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče:
Ohledací list vystaví službu konající lékař, který rozhodne, zda je nutné zemřelého převézt na
oddělení patologie. Rodinní příslušníci jsou o úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče informováni
osobně, telefonicky nebo telegramem.

Krok 2: kontaktování pohřební služby
Můžeme kontaktovat kteroukoli pohřební službu nezávisle na místě úmrtí.

Krok 3: objednání pohřbu
U vybrané pohřební služby můžeme objednat nejen pohřbení, ale i převoz a úpravu těla zemřelého,
různé druhy rakví, návrh a tisk parte, květinové dary, hudební doprovod, řečníka, pohřební hostinu,
dopravu pozůstalých apod.

K objednání pohřbu vezmeme do provozovny
pohřební služby s sebou:
- občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
- občanský průkaz objednavatele pohřbu
- rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
- oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (prádlo a vrchní oblečení)
- fotografii zemřelé(ho) chceme-li ji použít

Krok 4: objednání hrobového místa
Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu. Uzavíráme ji nikoli s pohřební službou, ale s provozovatelem pohřebiště.
Co musí smlouva o nájmu obsahovat především?
- výši nájemného
- výši úhrady za služby spojené s nájmem

Krok 5: oznámení pohřbu - parte
Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu. Každý, kdo je přímým adresátem parte, je zpravidla
považován za smutečního hosta a dle dobrých mravů by měl příbuzným zemřelého projevit soustrast.

Formy kondolence:
- ručně psaný dopis
- soustrastná návštěva (zpravidla do dvou týdnů po pohřbu)
- podání ruky před nebo po pohřebním obřadu

Krok 6: pohřbení
Zaopatření mrtvého lidského těla spočívá:
- v konečné úpravě
- v oblečení do šatů nebo rubáše
- v uložení do konečné rakve

Rakev s lidskými pozůstatky je poté:

- uložena do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti
- nebo zpopelněna v žárovišti krematoria

Krok 7: vyřizování na úřadech
Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojeno s vyřizováním praktických věcí, jako je například
rušení  smluvních závazků zemřelého apod. V této situaci se můžeme obrátit na následující instituce:
- sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností:
  informace o případných sociálních dávkách a další pomoci.
- správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace.
- notář: vyřízení pozůstalosti a dědictví
Pokud se dostaneme do hmotné nouze, není hanbou požádat o pomoc příbuzné, přátele, obec a církev.

Pohřebné
Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč.
Náleží osobě, která vypravila pohřeb:
- nezaopatřenému dítěti
- osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Toto je výtah základních informací z příručky, kterou si můžete stáhnout v kompletní podobě zde.

Další informace a rady naleznete na těchto serverech:
- o poradenství pro pozůstalé - www.mmr.cz/Pohrebnictvi/Koncepce-Strategie
- o úmrtí a pohřbech - www.pohreb.cz
- o pohřebištích a hrobech - www.pohrebiste.cz